Maileg Polska | Aktualności
170
archive,category,category-aktualnosci,category-170,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive

KONKURS !

maileg kon

Konkurs fotograficzny Maileg Wiosna-Lato 2016


 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Kwiatusie.pl Jacek Kwiatkowski wyłączny przedstawiciel firmy Maileg Aps na terenie Polski, mająca swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Paryskiej 16 lok9, 03-935.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2015, poz. 612 – tj., ze zm.).
 3. Konkurs odbywa się w dniach od 17.04.2016 do 30.05.2016 Okres ten  nie  obejmuje wydania nagród.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających status konsumenta. W Konkursie mogą brać udział także osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych będących konsumentami, z takim zastrzeżeniem, że muszą być reprezentowane przez uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 5. Regulamin konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 9 oraz art. 13 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2015, poz. 612 – tj., ze zm.).
 6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi (jako administratorowi danych osobowych) przez Uczestnika Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału w Konkursie i wymaga formy pisemnej.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz na publikację imion i nazwisk zwycięzców Konkursu w sieci Internet. Dodatkowo Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda wyraża zgodę na przetwarzanie adresu korespondencyjnego.
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie http://www.maileg.pl/konkurs/ oraz w siedzibie Organizatora.

 


 

§ 2. ZASADY KONKURSU

 

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

 

 • dokonanie zakupów produktów marki Maileg za co najmniej 50 zł.

 

 • wykonanie i zamieszczenie w serwisie społecznościowym Facebook i/lub Instagram pracy fotograficznej wykonanej w technice cyfrowej dotyczącej zabawek Maileg  i będącej autorskim rozwinięciem tematu:  „Maileg na  wiosnę”

 

 • zamieszczenie w opisie zdjęcia tagu:  #mailegwiosna  i  dołączenie do społeczności profili Facebook: Maileg Polska i/lub Instagram: mailegpolska

 

 • zachowanie dowodu lub dowodów zakupu produktów marki Maileg z okresu trwania konkursu, będącego podstawą do wydania nagrody.

 

 1. Ilość zgłaszanych prac przez każdego z Uczestników jest Każdy ze zwycięzców Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora poprzez ocenę zgodności zgłoszonej  pracy z tematyką konkursu oraz jej wartości artystycznej
 4. Nazwiska zwycięzców Konkursu zostaną na opublikowane stronie maileg.pl 1.06.2016r.
 5. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom w terminie nie później niż 7 dni od otrzymania adresu korespondencyjnego od zwycięzców warunkiem odebrania nagrody będzie przesłanie Organizatorowi skanu lub zdjęcia dowodu zakupu produktów Maileg  oraz pełnego adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 6. Lista sklepów stacjonarnych i internetowych , w których można nabyć produkty Maileg w trakcie trwania konkursu jest zamieszczona na jego stronie internetowej www. maileg.pl

 


 

§ 3 NAGRODY

 

 1. Nagrodami w Konkursie są:

 

 • Pierwsza Nagroda – Króliczka Maileg Mega Maxi „Astrid” o wartości brutto 365 PLN
 • Druga Nagroda – Królik Maileg Mega Maxi „Lasse” o wartości brutto 365 PLN
 • Trzecia Nagroda – Króliczka Maileg Mega „Annika” o wartości brutto 290 PLN

 

 1. Organizator prześle nagrody w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania adresu korespondencyjnego od zwycięzców za pomocą poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo zamiany na inny przedmiot, który znajduje się w ofercie Organizatora, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 3. Adres wskazany do wysyłki nagród musi dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku ten Uczestnik Konkursu jest odrzucony z udziału w Konkursie.